wspolpraca

KLAUZULA INFORMACYJNA

           W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych:

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 21, reprezentowana przez Dyrektora Poradni.
  2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy telefonicznie lub pisemnie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 21, tel.  58 301 0 21, adres e-mail: poradnia@ppp3.org
  1. Dane osobowe są przetwarzane do celów realizacji zadań statutowych Poradni oraz wykonywania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
  3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem instytucji do tego upoważnionych z mocy prawa.
  4. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
  5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/ Pan zobowiązana/ zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od realizacji Państwa uprawnień związanych z zapewnieniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej przez Poradnię oraz wydaniem dokumentów będących efektem diagnozowania i innych statutowych form działania Poradni.
  8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.