OFERTA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

1. Diagnoza wielospecjalistyczna:  psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna w zakresie m.in. :

 • prawidłowości  i zaburzeń rozwojowych,
 • trudności wychowawczych,
 • trudności emocjonalnych,
 • ocena gotowości szkolnej,
 • ryzyka dysleksji,
 • prawidłowości i zaburzeń rozwoju mowy,
 • zaburzeń integracji sensorycznej,
 • przetwarzania słuchowego.

W zakresie diagnozy oferujemy również konsultacje medyczne: neurologiczne, psychiatryczne, a także tyflo i surdopedagogiczne.

2. Konsultacje: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne

– na terenie poradni

– na terenie przedszkola w ramach dyżurów (dyżury na zgłoszenia placówek)

– na terenie przedszkoli dla rodziców dzieci badanych w Ośrodku Promocji Zdrowia i  Sprawności Dziecka

Konsultacje służą m.in.

 • wstępnej identyfikacji problemu i podjęciu decyzji co do dalszych działań pomocowych;
 • omawianiu zgłaszanych na bieżąco trudności przez rodziców lub wychowawców;
 • udzielaniu informacji i wskazówek dla rodziców;
 • weryfikacji skuteczności dotychczasowych oddziaływań diagnostycznych, terapeutycznych;
 • modelowaniu zachowań i kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych.

3. Obserwacja dzieci na terenie placówek lub w poradni.

Służy m. in.

 • diagnozie trudności zgłaszanych przez rodziców lub wychowawców,
 • pomocy wychowawcom w zakresie wyboru właściwego sposobu oddziaływań wobec dziecka na terenie przedszkola,
 • weryfikacji skuteczności podejmowanych oddziaływań.

     Obserwacja jest dokonywana za zgodą rodziców po uprzednich konsultacjach.

4. Badania przesiewowena zgłoszenie przedszkoli, za zgodą rodziców

 • Dzieci 5 – 6 letnich w kierunku ryzyka dysleksji.
 • Badanie logopedyczne dzieci 3 – 6 letnich.
 • Badanie słuchu dzieci 5-6 letnich /Platforma Badania Zmysłów/.

 

5. Indywidualna terapia: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, zaburzeń integracji sensorycznej.

Działania terapeutyczne dokonywane są w oparciu o program terapeutyczny opracowany na podstawie diagnozy, okresowo weryfikowany i modyfikowany w toku pracy z dzieckiem. W ramach terapii odbywają się spotkania z rodzicami (udzielanie informacji, instruktaż, omawianie na bieżąco zgłaszanych trudności, analiza skuteczności podejmowanych działań).

 6. Terapia grupowa:

Grupa dla dzieci z opóźnieniem w rozwoju mowy z elementami integracji sensorycznej i terapii ręki.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godz. 8.00- 10.00 w grupie do 8 osób. W trakcie zajęć dzieci, dla rodziców proponowane są spotkania tematyczne z psychologiem z zakresu rozwoju i wychowania małego dziecka. Możliwe są także konsultacje indywidualne. Celem zajęć jest: wzbudzenie motywacji do mówienia; stymulowanie funkcji słuchowych, wzrokowych i ruchowych z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej; przygotowanie dzieci do współpracy w grupie.

Grupa terapeutyczno- diagnostyczna dla dzieci w wieku 3-5 lat prowadzona z wykorzystaniem

Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne

Głównym celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci poprzez zaspokajanie ich potrzeb rozwojowych podczas aktywności ruchowej w bliskim kontakcie fizycznym z rodzicem. Podstawową metodą wykorzystywaną w pracy z dziećmi jest metoda W. Sherborne. Poprzez wspólną zabawę zaspokajana jest potrzeba ruchu i aktywności, dzieci mają możliwość doświadczenia sukcesu, wykazania się i twórczego działania. W czasie zajęć modelowane są adekwatne formy zachowania w grupie, w relacji z innymi dziećmi i dorosłymi, co sprzyja uwrażliwieniu dzieci i rodziców na potrzeby innych.

W zajęciach uczestniczą dzieci wraz z rodzicami, spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu, trwają ok.60 min. Przed lub po zajęciach będą też odbywać się konsultacje z rodzicami, które umożliwią wymianę informacji o funkcjonowaniu dzieci.

Grupa ogólnorozwojowa dla dzieci w wieku 4-6 lat prowadzona z wykorzystaniem

Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Proponujemy  metodę opartą na ruchu rozwijającym Weroniki Sherborne, która ma zastosowanie zarówno w profilaktyce, jak i w terapii. Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem, jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka. Zajęcia odbywają się z udziałem dzieci i rodziców.

Rozwijają sferę emocjonalną i społeczną u dzieci zdrowych, z problemami emocjonalnymi, stwarzając poczucie bezpieczeństwa, odprężenia i wzajemnego zaufania. Wspomagają proces integracji dziecka w grupie, wpływają na kształtowanie prawidłowych relacji społecznych i rówieśniczych u dzieci wycofanych i z problemami w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. Stwarzają dziecku okazję do poznawania własnego ciała i posługiwania się nim w świadomy sposób.  Zajęcia ruchowe usprawniają w dużej mierze motorykę dużą i sprawność ruchową dziecka.  Kształtują świadomość ciała, świadomość przestrzeni oraz orientację kierunkową.

Ćwiczenia wykonywane są zarówno indywidualnie, grupowo, jak i w parach (dziecko + dziecko, rodzic + dziecko).

Ilość osób: 10 (max. 5-6 par) ,wiek dzieci 4-6 lat.

Grupa terapeutyczna z elementami bajki dla dzieci lękowych 5- 6 r.ż.

Spotkania przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w kontakcie z rówieśnikami i    dorosłymi, które przejawiają się nadmiernym napięciem i wycofaniem oraz lękiem w sytuacjach autoprezentacji. Podstawowym celem zajęć jest redukcja lęku i napięć doświadczanych przez dzieci. W przebiegu zajęć wykorzystywane są bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne. Zajęcia prowadzone są w małej grupie, bez udziału rodziców. W trakcie słuchania odpowiednio dobranych bajek, dziecko będące w podobnej sytuacji jak bohater, może uczyć się nowych sposobów radzenia sobie z własnymi problemami. Dodatkowo szczęśliwe zakończenie buduje wiarę w sukces pozwalając odnaleźć siłę i przezwyciężyć trudne sytuacje. Oddziaływanie może mieć także działanie profilaktyczne dając dziecku wachlarz zachowań, a których może skorzystać w przypadku znalezienia się w sytuacji kryzysu.

Zajęcia ukierunkowane są również na :

 • nabywanie umiejętności nazywania uczuć,
 • pokazywanie przez książkę, że inne dzieci mają podobne problemy,
 • poznawanie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • rozwijanie sprawczości i aktywności twórczej dzieci,
 • zachęcanie do czytania w domu,
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania,
 • doświadczanie świata różnymi zmysłami,
 • wzbogacanie doświadczeń językowych poprzez symbole, metafory i rymy.