DIAGNOZA

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna ma na celu określenie możliwości intelektualnych dziecka, poziomu rozowju funkcji percepcyjno-motorycznych zaangażowanych w proces pisania i czytania oraz poziomu rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych.
Pomaga między innymi w określeniu potrzeb edukacyjnych ucznia oraz przyczyn pojawiających się trudnych zachowań. Określa poziom dojrzałości szkolnej oraz pomaga uczniom w wyborze kierunku kształcenia.
Na podstawie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej formułuje się zalecenia do pracy w szkole (w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia) oraz wskazówki dla rodziców do wykorzystania na terenie domu.

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna polega na ustaleniu poziomu:
– rozwoju funkcji słuchowych (słuchu fonemowego, słuchowej pamięci i świadomości fonologicznej, umiejętności automatyzacji leksykalnego przetwarzania informacji) oraz umiejętności szkolnych w odniesieniu do stopnia odchylenia od wymagań edukacyjnych w zakresie:
– czytania (techniki, poprawności, tempa i rozumienia)
– pisania (poprawności, tempa i poziomu graficznego pisma)
– umiejętności matematycznych

Diagnoza logopedyczna
Diagnoza logopedyczna to ocena rozwoju mowy dziecka oraz nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się. Jest to również przewidywanie tendencji rozwojowych poszczególnych zjawisk logopedycznych. Przeprowadzone przez logopedę badanie ma określić charakter zaburzenia, znaleźć przyczynę zaistniałych nieprawidłowości, ustalić rodzaj terapii oraz rokowania na przyszłość.

Diagnoza procesów przetwarzania bodźców sensorycznych

Poradnia oferuje możliwość przeprowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania bodźców sensorycznych (SI) dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Diagnozę i terapię zaburzeń integracji sensorycznej przeprowadza wykwalifikowany terapeuta integracji sensorycznej. Badanie składa się z dwóch części: pierwsza to szczegółowy wywiad z rodzicem oraz Kwestionariusz Rozwoju Sensoryczno-Motorycznego; druga to badanie dziecka czyli Obserwacje Kliniczne oraz Testy.
Wyniki badań pozwalają rozpoznać problem, ustalić plan postępowania i prowadzić odpowiednio ukierunkowaną terapię.