statut2

STATUT

S T A T U T


Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3

w Gdańsku

S P I S  T R E Ś Ć I


1. Rozdział Postanowienia ogólne

2. Rozdział II Cele i zadania Poradni

3. Rozdział III Organy Poradni

4. Rozdział IV Organizacja Poradni

5. Rozdział V Pracownicy Poradni

6. Rozdział VI Postanowienia końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Poradnia jest publiczną placówką oświatową o nazwie:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3

z siedzibą w Gdańsku, ul. Wałowa 21

 1. Poradnia działa w oparciu o:
  – ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1943),

– ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 11.01.2017r., poz. 59),

– ustawę Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 11.01.2017r., poz. 60),

– ustawę Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1189)
– rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni- psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej ( Dz.U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 z późn. zmianami)

– rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013r., poz. 199 z późn. zmianami)
– rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. z dnia 14 września 2017 roku, poz. 1743),
– decyzji Kuratora Oświaty nr 65/93 z dn. 14 września 1993 roku w sprawie zmiany w nazewnictwie i działalności poradni wychowawczo-zawodowej,
– decyzji Kuratora Oświaty z dnia 24 czerwca 2004 roku (pismo SN.5741.1.2014.IT) w sprawie prowadzenia diagnoz oraz orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niewidomych

i słabowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących

– decyzji Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 marca 2014 roku (pismo SN.5741.1.2014.IT) w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z uwagi na autyzm i Zespół Aspergera przez zespoły orzekające działające w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3

3. Organem prowadzącym Poradnię jest Gmina Miasto Gdańsk.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty
.

Rozdział II

Cele i zadania Poradni

§ 1

1. Poradnia udziela dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia

i zawodu, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Do zadań Poradni należy:
– diagnozowanie dzieci i młodzieży,
-udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

– realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą

i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
– organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu;

3.2. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
– wydanie opinii,
– wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
– objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
– wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
4.1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom

i młodzieży oraz rodzicom polega na:
– prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
– udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia

i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
– udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;

4.2. Pomoc ta jest udzielana w formie:
– indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
– terapii rodzin,

– grup wsparcia,
– prowadzenia mediacji,
– interwencji kryzysowej,
– warsztatów,
– porad i konsultacji,
– wykładów i prelekcji,
– działalności informacyjno – szkoleniowej.
5.1. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą

i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych polega w szczególności na udzielaniu nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I –III szkoły podstawowej, planowaniu
i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
– współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu

i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy

psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
– współpracy w określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
– udzielaniu nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pomocy

w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych,
– podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
– prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
– udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli

i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom;
5.2. Zadania te realizowane są w formie:
– porad i konsultacji,
– udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców, specjalistów,
– udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
– warsztatów,
– grup wsparcia,
– wykładów i prelekcji,
– prowadzenia mediacji,
– interwencji kryzysowej,
– działalności informacyjno – szkoleniowej,
– organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, wychowawców i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
6. 1. Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
– wynikającym z kierunku realizowanej polityki oświatowej państwa, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej,
– wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek

po przeprowadzanych ewaluacjach zewnętrznych przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny,
– realizacji podstaw programowych,
– rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
– analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, sprawdzianu

i egzaminów zewnętrznych oraz potrzeb zdiagnozowanych na tej podstawie,
-innych potrzeb wskazanych przez przedszkola, szkoły i placówki;
6.2. Wspomaganie to obejmuje:
– pomoc w diagnozowaniu przetrzeb przedszkola, szkoły i placówki,
– ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły i placówki,
– zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
– wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
7. Poradnia realizuje swoje zadania współdziałając z innymi poradniami, oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom statutowo zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie.

§ 2

Korzystanie z pomocy udzielonej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 3

 1. Rejon działania Poradni określa organ prowadzący.

 2. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

 3. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców, pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 4. Na podstawie ustnego porozumienia pomiędzy poradniami działającymi na terenie miasta Gdańska, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk, Poradnia może udzielać pomocy dzieciom

i młodzieży, a także ich rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół

i placówek niemających siedziby w rejonie działania Poradni, ale funkcjonujących na terenie miasta Gdańska, w sytuacjach uzasadnionych i szczególnych.

 1. Poradnia udziela pomocy uczniom zagrożonym autyzmem, słabowidzącym

i niewidomym, słabosłyszącym i niesłyszącym, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek z rejonu działania Poradni.

§ 4

  1. Poradnia wydaje opinie o dziecku/uczniu w sprawach określonych w odrębnych przepisach prawa oświatowego, w celu określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (w tym logopedycznej), w odpowiedzi na zgłaszany problem.

  2. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinie także w sprawach innych, niż określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego, związanych z ich kształceniem i wychowaniem.
   2. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wydania opinii.
   3. 1. Poradnia wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie opinii,
   3. 2. W szczególnym przypadkach termin wydania opinii może zostać wydłużony do 60 dni,
   3. 3. Jeżeli do wydania opinii niezbędne jest przedstawienie wyników badań lekarskich i nie jest możliwe wydanie opinii w przewidzianym terminie, opinie wydaje się w przeciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.
   4. 1. W celu wydania opinii, jeżeli jest to niezbędne, osoba składająca wniosek może dołączyć wyniki wcześniejszych obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich, a także opinię o dziecku z przedszkola, szkoły lub placówki.
   4.2. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo ucznia pełnoletniego Poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki o wydanie opinii nauczyciela, wychowawcy lub innego specjalisty, po wcześniejszym poinformowaniu o tym osobę składającą wniosek – osoba składająca wniosek podpisuje się pod pisemną prośbą o uzyskanie ww. informacji.
   5. Na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna lub na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego kserokopia opinii może zostać wysłana do szkoły lub placówki, do której dziecko lub uczeń uczęszcza.
   6. Opinia Poradni zawiera:
   – oznaczenie Poradni wydającej opinię,
   – numer opinii,
   – datę wydania opinii,
   – podstawę prawną wydania opinii,
   – imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz jego numer PESEL lub, przy jego braku, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły i placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego, oddziału w szkole lub w grupie wychowawczej placówki,
   – określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo ucznia pełnoletniego, w odniesieniu do zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii dotyczącej zgłaszanego problemu,
   – stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
   – wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo uczniem pełnoletnim,
   – wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które należy stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
   – imiona i nazwiska specjalistów Poradni, którzy sporządzili opinię (przeprowadzili diagnozę) lub osób przez nich upoważnionych,
   – podpis dyrektora Poradni (bądź wicedyrektora).
   7. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni także informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy (w tym o prowadzonej terapii, aktualnej opiece psychologiczno – pedagogicznej

i logopedycznej). Informacje te wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub osoby pełnoletniej, której informacja dotyczy.

§ 5

 1. W Poradni są organizowane i działają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zespoły orzekające wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinie

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 1. Organizację pracy zespołów określa Regulamin Zespołów Orzekających.

§ 6

 1. W trosce o dobro dzieci i młodzieży Poradnia realizuje cele i zadania określone w niniejszym Statucie współpracując z:

  1. przedszkolami, szkołami i innymi placówkami oświatowymi, szczególnie w zakresie:

   • diagnozowania, orzekania i wskazywania placówek, które wspomagają rozwój dzieci i młodzieży, prowadzenia edukacji i wychowania w formie optymalnej dla potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży,

   • udzielania pomocy rodzinie dziecka zagrożonego ryzykiem nieprawidłowego rozwoju i wychowania,

   • inspirowania pracy szkół w zakresie przygotowania uczniów do właściwego wyboru kierunku kształcenia

i zawodu,

   • wspomagania w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej w celu przezwyciężania trudności szkolnych i zaburzeń w zachowaniu występujących u dzieci i młodzieży.

  1. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami i innymi placówkami szczególnie w zakresie konsultowania i uwzględniania dostarczanych przez zainteresowanych opinii, wyników badań specjalistycznych itp.

  2. MOPR, ośrodkami pomocy społecznej, w szczególności

w zakresie pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysie,

  1. organizacjami pozarządowymi w zakresie przedsięwzięć i programów mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspierania rodziców, promocji zdrowia oraz wspomagania nauczycieli szkół i przedszkoli,

  2. Urzędem Pracy, centrami informacji i planowania kariery zawodowej, młodzieżowymi biurami pracy w zakresie stymulowania młodzieży do aktywności i przedsiębiorczości na rynku pracy,

  3. administracją oświatową, samorządami terytorialnymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzicom,

  4. szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia i doskonalenia nauczycieli w zakresie organizowania na terenie poradni praktyk pedagogicznych.

 1. Współpraca ta polega głównie na:

 • konsultacjach, doradztwie, mediacjach,

 • organizowaniu zespołów ds. interdyscyplinarnej pomocy dziecku

i rodzinie,

 • wymianie doświadczeń i informacji,

 • uwzględnianiu w diagnozie i orzecznictwie wyników badań i opinii psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych psychologów, pedagogów i logopedów szkolnych, a także specjalistów zatrudnionych w innych instytucjach świadczących poradnictwo i pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzicom,

 • współdziałaniu przy organizacji szkoleń, seminariów, warsztatów, itp.,

 • współdziałaniu w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku

i rodzinie,

 • wspólnym podejmowaniu działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci, rodziny i środowiska lokalnego,

 • przekazywaniu ważnych informacji (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych) z punktu widzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • kierowaniu spraw do innych instytucji lub poradni zgodnie z celami ich działalności i zadaniami statutowymi,

 • przyjmowaniu studentów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne – na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem poradni a szkołą wyższą lub zakładem kształcenia.

Rozdział III

Organy Poradni

Organami Poradni są:

– dyrektor

– rada pedagogiczna

§ 7

 1. Poradnią kieruje dyrektor.
  1. Dyrektor Poradni:

 1. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli Poradni oraz pracowników administracji i obsługi;

 2. kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz;

 3. sprawuje nadzór pedagogiczny;

 4. inspiruje i wspomaga nauczycieli Poradni w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Poradni oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

 5. gromadzi informacje o pracy nauczycieli Poradni i dokonuje oceny ich pracy;

 6. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

 7. opracowuje szczegółową organizację pracy oraz plan pracy Poradni na dany rok szkolny;

 8. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

 9. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk nauczycieli;

 10. wykonuje inne zadani wynikające z przepisów szczegółowych.

  1. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli Poradni oraz innych pracowników;

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom Poradni oraz innym pracownikom;

 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli Poradni oraz innych pracowników;

 4. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.

 1. 3 W Poradni utworzone jest stanowisko wicedyrektora, do zadań którego należy zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności. Osoba będąca wicedyrektorem, podczas nieobecności dyrektora, przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki związane z kierowaniem Poradnią.

 1. Wicedyrektor, podczas nieobecności dyrektora, ponosi odpowiedzialność służbową i materialną w zakresie swoich obowiązków i wykonywanych czynności. Szczegółowy zakres zadań wicedyrektora zawarty jest w jego zakresie obowiązków jako nauczyciela Poradni.

§ 8

 1. W Poradni działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki, realizującym swoje statutowe zadania.

 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Poradni, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor Poradni.

 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Poradni (pracownicy pedagogiczni).

 4. Rada pedagogiczna realizuje zadania w zespołach:

 1. zespół pomocy dla dzieci w wieku 0 – 7 lat, ich rodziców i nauczycieli

 2. zespół pomocy dla uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli

 3. zespół pomocy dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ich rodziców

i nauczycieli

 1. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

§ 9

Sposób rozwiązywania sporów między organami Poradni określają w każdym indywidualnym przypadku zainteresowane strony przez:

 1. umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Poradni drogą mediacji;

 2. zaproszenie mediatora z zewnątrz z głosem doradczym.

Rozdział IV

Organizacja Poradni

 1. Szczegółową organizację działania Poradni w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni opracowany przez dyrektora Poradni,
  z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni.

Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 1. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności:

 1. liczbę nauczycieli Poradni i innych pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

 2. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 10

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 1. Organ prowadzący może, w porozumieniu z dyrektorem Poradni, ustalić przerwę w pracy Poradni w okresie ferii letnich.

 1. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 1. Poradnia jest czynna przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

§ 11

 1. Do realizacji zadań statutowych Poradnia posiada:

 1. gabinety pedagogiczne;

 2. gabinety psychologiczne,

 3. gabinet logopedyczny,

 4. pomieszczenia do zajęć terapeutycznych,

 5. sekretariat, archiwum.

Rozdział V

Pracownicy Poradni

 1. W Poradni zatrudnia się nauczycieli Poradni (pracowników pedagogicznych): pedagogów, psychologów, logopedów.

 1. W Poradni zatrudnia się lekarzy.

 1. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.

§ 12

1. Nauczyciele Poradni realizują zadania również poza Poradnią
w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym. Zakres tych działań określa dyrektor Poradni. W szczególności dotyczą one zadań z zakresu prowadzenia diagnozy i udzielania bezpośredniej pomocy dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom.

§ 13

 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy.

 1. Wolontariusz wykonuje zadania określone w umowie zawartej z dyrektorem Poradni, we współpracy z nauczycielami Poradni wyznaczonymi przez dyrektora oraz pod jego nadzorem lub nadzorem wyznaczonej przez niego osoby.

§ 14

 1. Zasady zatrudnienia nauczycieli Poradni i innych pracowników, oraz zawieranie umów z wolontariuszami określają odrębne przepisy.

 1. Obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli Poradni określają odrębne przepisy. Wymiar ten obejmuje zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą wynikające z realizacji statutowych zadań, oraz zajęcia z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami w Poradni i poza nią.

 1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli Poradni określony jest w planie pracy Poradni oraz w indywidualnych zakresach czynności.

 1. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela

 1. Nauczyciele Poradni są oceniani przez dyrektora Poradni.

 1. Zadania i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Pracy Poradni oraz indywidualne zakresy czynności.

 1. Do zadań lekarza Poradni należy w szczególności:

– udział w posiedzeniach zespołów orzekających,

– udzielanie konsultacji nauczycielom Poradni i rodzicom (opiekunom prawnym) w zakresie problemów związanych ze stanem zdrowia dziecka/ucznia w związku z wydawaniem orzeczeń lub opinii.

Rozdział VI

Zasady gospodarki finansowej
 1. Obsługę finansową Poradni prowadzi Gdańskie Centrum Usług Wspólnych w Gdańsku.

 2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe
 1. Poradnia używa podłużnej pieczęci urzędowej o treści:

Poradnia

Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3

80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 21

tel./fax 58 301 07 21

NIP 583-00-11-969 REGON 000736770

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

 1. skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z Poradni,

 2. dokumentację indywidualnych badań dzieci i młodzieży,

 3. księgę planowania pracy nauczycieli Poradni,

4) dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni,

5) dzienniki zajęć terapeutycznych,

6) rejestr osób konsultowanych przez lekarza,

7) protokoły posiedzeń zespołów orzekających,

8) księgę protokołów rady pedagogicznej,

9)protokoły spotkań samokształceniowych psychologów Poradni, pedagogów Poradni i logopedów Poradni,

10) rejestr uchwał,

11) dziennik korespondencji,

12) księgę zarządzeń dyrektora Poradni,

13) księgę zarządzeń powoływania zespołów orzekających,

14) zeszyt wyjść w celu wykonywania pracy poza Poradnią,

15) rejestr wydanych opinii psychologicznych, pedagogicznych,

16) rejestr wydanych orzeczeń,

17) inną dokumentację ułatwiającą funkcjonowanie Poradni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami w wersji papierowej i elektronicznej.

 1. Załącznikami do statutu są:

 1. Regulamin Rady Pedagogicznej.

 2. Regulamin Zespołów Orzekających.

 1. Wprowadzenie zmian w statucie pociąga za sobą opracowanie nowej jego wersji. Może tego dokonać rada pedagogiczna na wniosek każdego z organów poradni. Mogą być one uchwalone w obecności 2/3 członków rady zwykłą większością głosów.

 1. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy regulaminów wewnętrznych Poradni.

 1. Statut przedstawia się organowi prowadzącemu.

 1. Statut zostaje umieszczony w BIP i na stronie internetowej Poradni.

Statut uchwalono na posiedzeniu rady pedagogicznej

w dniu 28 listopada 2017 r.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.